O nás

Charakteristika MŠ

Materská škola v Dolnej Tižine sa nachádza vo veľmi peknom prostredí. Vstup do objektu je po schodisku, ktoré je bezbariérové, vybavené plošinami na prepravu invalidných osôb. Materská škola prevádzkuje tri triedy od školského roku 2023/2024 : 1. Usilovní mravčekovia, 2. Usilovné vtáčiky, 3.  Usilovné včielky, ktoré majú samostatné šatne, herne, WC. Usilovné vtáčiky majú zriadenú samostatnú spálňu. Vonkajšie priestory slúžia výhradne na výchovno-vzdelávacie a pohybové aktivity detí

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej,   telesnej,   morálnej,   estetickej,   rozvíja   schopnosti   a zručnosti,   utvára predpoklady    na    ďalšie    vzdelávanie,    pripravuje    na    život    v spoločnosti    v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Rozšírili sme prácu s počítačom o nové edukačné softvéry, čím sa snažíme zdokonaľovať zručnosť detí o informačno- komunikačné technológie, využívame včielku  Bee- bot.  Do výchovno – vzdelávacieho procesu sa aplikujeme interaktívnu tabuľu. Telocvičňa slúži na zdokonaľovanie pohybových schopností u detí.

img
DSC_1213
img
img
img
ms
img

O nás

Organizácia vyučovania

Materská škola je v prevádzke  od  6.45 – 16.00 hod. Prevádzka  je schválená zriaďovateľom.

img
img
img
img
img

O nás

Zameranie MŠ

Názov vzdelávacieho programu „ Materská škola pre zvedavé deti “,  obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno – vzdelávaciu činnosť na ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať svet a prírodu cez citové väzby a prirodzenú detskú zvedavosť, umožňovať deťom čo najviac sa nechať unášať krásou prírody a nie ich iba poučovať o problémoch civilizácie, neodovzdávať deťom hotové poznatky, ale podnecovať myslenie a vyvolávať nové  spôsoby riešenia.                 

Zameranie materskej školy vychádza z hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno – citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Keďže  je MŠ umiestnená mimo dopravných komunikácií je ideálnym športovo – rekreačným miestom pre deti. Cieľom je, že si dieťa vytvára emocionálne bohatý vzťah k prírode, prebúdza environmentálne cítenie, poznáva svet a prírodu cez citové väzby a prirodzenú detskú zvedavosť, získava a prehlbuje poznatky z pozorovania prírody. Využívame metódy pozorovania, pokusy, zážitkové učenie…Poznávaním prírodného a kultúrneho prostredia nášho kraja s využitím zážitkového učenia chceme vytvárať povedomie o tradičnom slovenskom kultúrnom prostredí a národe, budovať u detí pozitívne postoje a kladný citový vzťah k nášmu regiónu. 

Naša obec je bohatá aj z kultúrno – historického hradiska.  Naša profilácia je  obohatená aj o zameranie na  regionálnu a tradičnú ľudovú kultúru. Jej cieľom je, že dieťa si utvára a rozvíja národné povedomie prostredníctvom ľudovej slovesnosti, cez piesne, tance,  zvyky, nárečia, kroje, ktoré sa deti učia pomenovať,  prostredníctvom zážitkového učenia, priamou ukážkou pri práci s remeselníkmi…. Výchova a vzdelávanie je obohatená o regionálne prvky a tak deti hľadajú a nachádzajú krásu, ktorú prezentujú na spoločenských kultúrnych podujatiach.  Uvedené ciele sú rozpracované v  ŠkVP.

V školskom roku 2023/2024 budeme pracovať podľa Štátneho vzdelávacieho  programu na základe ktorého sme si vypracovali vlastný Školský vzdelávací program „Materská škola pre zvedavé deti“.

img
img
img
img
img

“Názov vzdelávacieho programu „ Materská škola pre zvedavé deti “, obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno – vzdelávaciu činnosť na ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať svet a prírodu cez citové väzby a prirodzenú detskú zvedavosť, umožňovať deťom čo najviac sa nechať unášať krásou prírody a nie ich iba poučovať o problémoch civilizácie, neodovzdávať deťom hotové poznatky, ale podnecovať myslenie a vyvolávať nové spôsoby riešenia. ”