Školský rok 2022/2023

Krúžková činnosť

Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke MŠ plán činnosti. Krúžková činnosť sa bude realizovať na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. V tomto školskom roku v našej MŠ plánujeme zrealizovať krúžky „Anglický krúžok“, „Hudobno–pohybový krúžok“ a novým krúžkom bude environmentálny krúžok. Krúžky sa budú realizovať v popoludňajších hodinách 1 krát do týždňa.