Školský rok 2022/2023

Krúžková činnosť

Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke MŠ plán činnosti. Krúžková činnosť sa bude realizovať na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. V tomto školskom roku v našej MŠ realizujeme : „Anglický krúžok“, „Hudobno – pohybový krúžok.“ Krúžky  sa budú realizovať v popoludňajších hodinách 1 krát do týždňa.