Materská škola pre zvedavé deti

V peknom rodinnom a prírodnom prostredí
zabezpečujeme vzdelávanie pre 53 detí.

O nás

Základné informácie o MŠ D. Tižina

O nás

Škôlka pre zvedavé deti

Viac

Zamestnanci

Vašim deťom sa s láskou venujú

Zamestnanci

Informácie o zamestnancoch škôlky

Viac

Naše aktivity

Náš program pre Vaše deti

Naše aktivity

Harmonogram počas školského roka

Viac

Fotoalbum

Fotografie z našich aktivít

Fotoalbum

Prístup len pre rodičov

Viac

Výchova a vzdelávanie s láskou

O nás

Materská škola v Dolnej Tižine sa nachádza vo veľmi peknom prostredí. V roku 2016 prebehla celková rekonštrukcia materskej školy.  V jednoposchodovej budove sú dve triedy.

1. trieda – Usilovní mravčekovia: 24 detí, 2. trieda – Usilovné včielky: 29 detí. Na prízemí je trieda, ktorú navštevujú 3 až 4 ročné deti. Okrem triedy sa na prízemí nachádza aj spálňa a kuchyňa, kde sa vydáva strava pre deti. Na poschodí sa nachádza 2. trieda ktorú navštevujú 5 až 6 ročné deti, telocvičňa a kancelária riaditeľky a učiteliek.

c69c763d-102c-441f-a971-d68feb00eb6f
img
img
img
1ef453c5-f79e-4181-9289-bbbb9ea7558c
img
img
img
b7b1d7d0-74de-4770-94b8-c2a0ad5e9c88
img
img
ms2
img
img

Radosť z hry

Priestory škôlky

Prízemieimg

Na prízemí je trieda, ktorú navštevujú 3 až 4 ročné deti. Okrem triedy sa na prízemí nachádza aj spálňa a kuchyňa, kde sa vydáva strava pre deti.

Poschodieimg

Na poschodí sa nachádza 2. trieda ktorú navštevujú 4 až 6 ročné deti. Okrem tejto triedy sú na poschodí telocvičňa a kancelária riaditeľky a učiteliek.

Ostatnéimg

Fotografie zo šatní a ostatných vnútorných priestorov. 

Exteriérimg

Nachádzame sa v krásnom prírodnom prostredí. 

milada_davidikova-2

„V krásnom prostredí Terchovská dolina,
a v nej dedinka s názvom Dolná Tižina!
Materská škola pre zvedavé deti,
v novom šate pýši sa!
Prejdeš cez bránu od mamy,
podáš ruku pani učiteľke:
s ňou tráviš celý deň, s ňou sa raduješ,
s ňou je slzička utretá, s ňou sa učíš čo je dobré, čo je zlé…
Milé slovo, pohladenie, niekedy vtip i pohrozenie!
Šibalstvo sa v detských očiach skrýva,
no SRDCE a ŽIVOT materskej škole len DIEŤA odkrýva!
Jar, leto, jeseň , zima,
na každé ročné obdobie je aktivity iná!
Detstvo prejde veľmi rýchlo,
čas sa veru zastaviť nedá,
no na meno pani učiteľky a na škôlku sa zabudnúť nedá!“

Mgr. Milada Dávidiková

Oznamy

 

Starostka Obce Dolná Tižina

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Materskej školy Dolná Tižina č. 217, 013 04 Dolná Tižina

 

 • Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky: 
  • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
  • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
  • podmienka zaradenia pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec podľa § 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.
  • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
  • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
  • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

 

 • Zoznam požadovaných dokladov
  • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
  • overené kópie dokladov o vzdelaní, o kariérovom stupni pedagogického zamestnanca – podmienka samostatný pedagogický zamestnanec
  • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
  • kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní
  • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti, o skutočnosti, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti a v ostatných dokladoch

 

 • Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania doručte do 6.6.2022 do 12,00 hod. na adresu:

Obec Dolná Tižina č. 333, 013 04 Dolná Tižina.

Obálku označte heslom „ VK – NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

Ďalšie informácie: Obec Dolná Tižina č. 333, 013 04 Dolná Tižina            041/5995080

 

V Dolnej Tižine 23.5.2022                            Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Žiadam rodičov, aby svoje deti záväzne odhlasovali zo stravy deň vopred. Vo výnimočných prípadoch v daný deň najneskôr do 7:30 hod na tel. čísle 0910 416 677. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

vedúca školskej jedálne